Meniny

Sobota, 25. Jún 2016

Dnes má meniny Tadeáš
Zajtra má meniny Adriána

Počasie - Zámutov

Počasie Zámutov - Svieti.com

ADRESA ŠKOLY

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

Zámutov č. 531

 

094 15 Zámutov

Kto je pripojený

Máme hostí: 5 pripojení
PDF Tlač Email

Novinky

 

Náš najnovší úspech :)

 

     Na 1. mieste v II. kategórii  16. ročníka OK súťaže  ,, SLÁVICI Z LAVICE ,, sa umiestnila naša žiačka Alexandra Mišľavceva.

Pozrite si jej vystúpenie: https://www.youtube.com/watch?v=e_10T3LcymQ&feature=youtu.be   (tento odkaz skopírujte do prehliadača)

  

 

 

O našej škole

 

     Základnú školu v Zámutove navštevuje 416 žiakov, o ktorých sa stará kolektív 41 zamestnancov, z toho je 34 pedagogických zamestnancov, vrátanie 3 asistentov učiteľa a 7 nepedagogickí zamestnanci.


Naša škola ako samostatný právny subjekt orientuje svoju profiláciu v týchto hlavných smeroch:

 

1) Vychádzať z tradície školy a korekciou pedagogickej koncepcie školy skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy.

2) Vychovávať a vzdelávať žiakov v bezpečnom a zdravom prostredí, s úctou k svojej osobe a zabezpečením ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

3) Aktivitou žiaka rozvíjať jeho kompetencie a učiť ho pre život.

4) Uplatňovať informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní.

5) Vzdelávať žiakov v oblasti jazykovej výučby s dôrazom na rozvoj ich komunikačných zručností.

6) Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia formou individuálnej integrácie a zriaďovaním nultých ročníkov.

 

Vyplývajúc z tejto profilácie pedagógovia a žiaci vypracovali a aktívne sa zapojili do týchto projektov:

- Školy podporujúce zdravie, Phare – zriadenie nultého ročníka, Počítače školám, Infovek, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, Škola bez tabaku, alkoholu a drog, Enviroprojekt – moje životné prostredie, Jednota COOP, Lesnícke dni – Stromy poznania, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Rovnaká šanca SK 0037, PHARE - zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity v SR - programy zdravotnej osvety, Triedenie - separácia odpadu a Inovatívne vzdelávanie ako nástroj pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti.


Škola ponúka kvalitné aktivity, exkurzie a výlety pre žiakov. Najzaujímavejšie boli: Týždeň zdravej školy, výchovno-zábavné programy pre deti, výchovné koncerty,  divácka účasť na hokejovom zápase v Košiciach, Európsky týždeň boja proti drogám, beseda s pracovníčkou okresnej knižnice, návšteva divadelných predstavení, Vedomostný milionár, Stretnutie s Mikulášom, školská diskotéka, Vianočná burza, Vianočná tvorivá dielňa, predstavovanie rôznych techník maľovania kraslíc v Zámutove, vystúpenie sokoliarov, stolnotenisové turnaje, exkurzia do židovského historického múzea, do Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, do Planetária v Prešove, múzea v Humennom, návšteva Aqua City v Poprade, vystúpenie skupiny historického šermu, Deň detí s armádou, MDD s denníkom  Korzár atď..


Súčasná doba predkladá deťom množstvo seriálov, agresívnych a negatívnych zážitkov z médií a počítačov. Stáva sa, že dieťa uniká z reality života, zabúda komunikovať, tvoriť. Našim cieľom je vyplniť aj mimoškolskú aktivitu žiakov formou záujmových útvarov. 351 žiakov pracuje v 14 záujmových útvaroch, ktoré svoju činnosť prezentujú organizovaním akadémií a kultúrnych programov – Vianočná akadémia, Deň matiek a pod.


Čo je meradlom úspešnosti našej školy? V prvom rade sú to naši učitelia a zamestnanci. Obetaví, citliví profesionáli s pochopením pre detskú dušu, ľudia važiaci si svoju prácu. Ďalším dôkazom úspešnosti sú jej žiaci a rodičia žiakov, ktorí majú ochotu spolupracovať. Tretím meradlom je príjemné tvorivé pracovné prostredie, preto postupne renovujeme budovu a učebne školy.


Vymenili sme podlahové krytiny, okná, vymaľovali a opravili priestory učební a chodieb, obnovili školský nábytok, opravili poškodené časti strechy budov, zakúpili nové učebné pomôcky, didaktickú a výpočtovú techniku, vysadili novú zeleň v okolí školy. Rekonštrukcia kotolne na telocvičňu je dokončená. ZŠ zakúpila telovýchovné náradie a športové potreby do telocvične. Školskú knižnicu sme v rámci projektu Elektronizácie a revitalizácie školských knižníc zrenovovali a bola daná do používania pre žiakov a širokú verejnosť od januára 2008. Od júna 2010 do septembra 2011 prebehla na našej základnej škole rozsiahla rekonštrukcia budov spojená s nadstavbou poschodia.


Ak chceme byť úspešní, potrebujeme aj Vašu pomoc a podporu. Chceme sa teda poďakovať za spoluprácu starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom obecného úradu a komunitného centra, všetkým rodičom, Rade rodičovského združenia, Rade školy, materskej škole, všetkým inštitúciám v obci.

Mgr. Pavel Kováč,  Ing.Anna Knapová, Mgr. Marcela Smolejová - vedenie ZŠ Zámutov